[:ca]
[metaslider id=”19981″]

Del 16 al 20 de març, la Coalició ActivaMent-Hierbabuena vam estar a l’ONU, per reunir-nos amb el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). Un viatge que ens va servir per presentar-les quina és la situació de vulneració sistemàtica i estructural de Drets Humans que patim les persones amb discapacitats psicosocials (patiment psíquic, diversitat mental, diagnòstic de trastorn mental, etc.) a Espanya.

A la ciutat de Ginebra, ens vam reunir personalment amb:

• Rosemary Kayess (Australia), vicepresidenta del CDPD
• Jonas Ruskus (Lituània), vicepresident del CDPD.
• Miyeon Kim (Korea del Sur), membre del CDPD, àrea de dones amb discapacitat.
• Amalia Eva Gamio Ríos (Mèxic), membre del CDPD.
• Risnawati Utami (Indonesia), membre del CDPD.
• Victoria Lee, Assessora en Discapacitat de l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides.
• Marco Zanin (Itàlia), Assessor en Discapacitat de l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides.

Entre d’altres qüestions, vam explicar que:

• Les organitzacions de persones amb discapacitats psicosocials estem subrepresentades o excloses a nivell polític nacional i regional, i que sovint les organitzacions de familiars ocupen els pocs espais reservats per a nosaltres (vulneracions dels articles 1 i 4).
• Els mitjans de comunicació espanyols, inclosos els estatals, difonen una imatge discriminatòria del nostre col·lectiu. L’Estat no acompleix el seu compromís de finançar campanyes contra l’Estigma i aquest buit el cobreix la indústria farmacèutica difonent publicitat encoberta de les seves drogues (vulneracions dels articles 5 i 8).
• La legislació espanyola permet l’esterilització forçosa i l’avortament coercitiu. Als serveis, la violència de gènere sovint passa desapercebuda, invisibilitzada pel “trastorn mental” de la dona (vulneracions de l’article 6).
• La legislació espanyola segueix ancorada a l’enfocament paternalista i biomèdic del “interès superior”, perpetuant-se la substitució de la capacitat jurídica en la presa de decisions, la involuntarietat i la coerció (vulneracions de l’article 12).
• L’Estat justifica i normalitza els “tractaments” involuntaris basats en la restricció de la llibertat, la coerció, la tortura i els tractes cruels, inhumans i degradants, com ara: els ingressos involuntaris, la contenció mecànica, la medicació forçosa, la sobremedicació i l’electroshock (vulneracions dels articles 14, 15, 17 i 25).
• L’Estat incompleix sistemàticament el seu compromís de garantir la vida independent de les persones adultes amb discapacitat psicosocial, delegant la responsabilitat a les famílies i/o institucionalitzant-nos (vulneracions de l’article 19).
• L’Estat incompleix sistemàticament el seu compromís de garantir l’accés al treball digne per a les persones amb discapacitat psicosocial. No es fiscalitza ni penalitza l’incompliment de la llei per part de les empreses o la pròpia administració (vulneracions de l’article 27).

Aquí pots llegir o descarregar el document que hem lliurat i presentat, amb l’Informe Alternatiu del Regne d’Espanya per a la 21a Sessió del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat específic sobre el Col·lectiu en Primera Persona; persones exusuàries, usuàries i supervivents de la psiquiatria (Discapacitat Psicosocial).

Resum de la sessió:

La 21a Sessió del Comitè es va desenvolupar els dies 18 i 19 de març. En representació de la Coalició ActivaMent – Hierbabuena va anar un equip conformat per les nostres companyes Beatriz Pérez i Hernán Sampietro, qui van comptar amb l’assessorament jurídic de Tina Minkowitz i Antonio Luís Martínez-Pujalte.

Pel matí del dilluns 18 de març, Silvia Quan, representant de la International Disability Alliance, ens va fer d’amfitriona a les diferents entitats de la societat civil d’Espanya que vam anar a presentar els Informes Alternatius, amb denúncies i reclamacions de diferents col·lectius de persones amb discapacitat. Les entitats que vam participar som:

Al migdia, les diferents entitats de la societat civil vam tenir el nostre espai d’enunciació amb el Comitè. La nostra companya Beatriz Pérez va llegir davant el Comitè, les altres entitats presents i les observadores d’organitzacions internacionals de drets humans, el nostre discurs en representació de la Coalició. Aquest inclou un resum de les principals vulneracions de drets humans que denunciem i les reivindicacions que reclamem des del col·lectiu de persones amb discapacitat psicosocial a Espanya. Aquí podeu llegir el nostre discurs. En acabar els discursos de les diferents organitzacions civils, el Comitè ens va fer preguntes i vam respondre conjuntament.

Per la tarda del dilluns 18 i al llarg del matí i migdia del dimarts 19, era el torn del Govern d’Espanya, amb una representació que va estar encapçalada per María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, i Juan Manuel Fernández Martínez, membre del Consejo General del Poder Judicial.

Els temes que van ocupar més temps van ser:

• L’educació inclusiva (atès que estava present el Lobby que vol perpetuar l’educació segregada).
• La necessitat d’incloure la perspectiva de gènere a les polítiques de discapacitat (per revertir la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat).
• La vulneració sistemàtica dels DDHH que patim les persones amb discapacitat psicosocial (trastorn mental) a l’Estat espanyol.

A destacar negativament la afirmació de la ministra Carcedo de que: “No totes les persones amb trastorn mental tenen una discapacitat, com no totes les persones amb discapacitat tenen un trastorn mental”, utilitzada com argument per negar-nos la protecció de la Convenció i justifcar els ingressos involuntaris, provocant la indignació dels veedors internacionals (per exemple, Human Rights Watch) i del propi Comitè. Evidenciant que desconeix la definició de Persona amb Discapacitat Psicosocial de la CDPD.

En el mateix sentit destaquem, la justificació feta per en Juan Manuel Fernández Martínez de les esterilitzacions forçoses de dones amb discapacitat, emparant-se en el marc legal espanyol que les permet. Tema que va provocar que Jonas Ruskus, vicepresident de la CDPD, hagués de preguntar al govern espanyol si podien explicar on quedaven els tractats de DDHH internacionals ratificats per l’Estat, dins del marc jurídic estatal (a veure si sabien que estan per sobre de totes les lleis nacionals, excepte la Constitució).

Caldria fer un altre escrit, molt més extens, per recopilar i explicar la quantitat d’afirmacions falses (com que han estat les pròpies entitats de persones amb discapacitats les que han demanat les esterilitzacions forçoses) i les confusions (per exemple, entre discapacitat psicosocial i intel·lectual, en parlar de incentivació a la contractació) que ha hagut en els discursos de les persones representants del govern. Us recomanem mirar els vídeos d’ambdós dies de les sessions:

En acabar la 21a sessió de la CDPD, convidades per Tina Minkowitz, vam aprofitar per visitar l’Organització Mundial de la Salut i reunir-nos personalment amb Dévora Kestel, directora del Departament de Salut Mental i Addiccions de l’OMS, i amb Michelle Funk, Coordinadora de les polítiques de salut mental i desenvolupament de serveis de l’OMS. Vam parlar de la promoció de polítiques de salut mental basades en el respecte dels DDHH i orientades des del model de recuperació.

I ara què?

En les properes setmanes, el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat lliurarà públicament l’Examen dels informes presentats pels Estats parts, un document amb les Observacions Finals, que inclouen les Principals Preocupacions i Recomanacions, instant a Espanya a derogar, modificar o promulgar noves lleis per a que el marc legal estatal acompleixi amb la Convenció. Aquí pot llegir-se l’Examen que la CDPD va lliurar a l’anterior compareixença d’Espanya al 2011.

Aquests requeriments, per exemple, han permès recentment que les persones amb incapacitacions legals a Espanya hàgim recuperat el Dret a vot.

Esperem que el nou examen inclogui les demandes que hem portat des de la societat civil i faci incís en la situació actual de vulneració sistemàtica i estructural de drets humans que vivim el col·lectiu de persones amb discapacitat psicosocial.

[:es]
[metaslider id=”19981″]

Del 16 al 20 de marzo, la Coalición ActivaMent-Hierbabuena estuvimos en la ONU, para reunirnos con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Un viaje que nos sirvió para exponerles cuál es la situación de vulneración sistemática y estructural de Derechos Humanos que sufrimos las personas con discapacidad psicosocial (sufrimiento psíquico, diversidad mental, diagnóstico de trastorno mental) en España.

En la ciudad de Ginebra, nos reunimos personalmente con:

• Rosemary Kayess (Australia), vicepresidenta del CDPD
• Jonas Ruskus (Lituania), vicepresidente del CDPD.
• Miyeon Kim (Corea del Sur), miembro del CDPD, área de mujeres con discapacidad.
• Amalia Eva Gamio Ríos (México), miembro del CDPD.
• Risnawati Utami (Indonesia), miembro del CDPD.
• Victoria Lee, Asesora en Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• Marco Zanin (Italia), Asesor en Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre otras cuestiones, explicamos que:

• Las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial estamos subrepresentadas o excluidas en los espacios de representación política  nacionales y regionales, y a menudo las organizaciones de familiares dicen representarnos y ocupan los pocos espacios reservados para nosotras (vulneraciones de los artículos 1 y 4).
• Los medios de comunicación españoles, incluidos los estatales, difunden imágenes discriminatorias de nuestro colectivo. El Estado no cumple su compromiso de financiar campañas contra el estigma y este vacío lo cubre la industria farmacéutica difundiendo publicidad encubierta de sus drogas disfrazada de campaña antiestigma (vulneraciones de los artículos 5 y 8).
• La legislación española permite la esterilización forzosa y el aborto coercitivo. En los servicios de salud mental, la violencia de género a menudo pasa desapercibida, y es invisibilizada y medicalizada mediante un diagnóstico de “trastorno mental” sobre la mujer (vulneraciones del artículo 6).
• La legislación española sigue anclada en el enfoque paternalista y biomédico del “interés superior”, perpetuando la sustitución de la capacidad jurídica en la toma de decisiones, la involuntariedad y la coerción (vulneraciones del artículo 12).
• El Estado justifica y normaliza el uso de la violencia por motivos de discapacidad psicosocial, aplicándonos sistemáticamente “tratamientos” forzosos basados en la restricción de la libertad, la coerción, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tales como: los ingresos involuntarios, la contención mecánica, la medicación forzosa, el aislamiento y la reclusión, la sobremedicación y el electroshock (vulneraciones de los artículos 14, 15, 17 y 25).
• El Estado incumple sistemáticamente su compromiso de garantizar la vida independiente de las personas adultas con discapacidad psicosocial, delegando la responsabilidad a las familias y/o institucionalizando seleccionados (vulneraciones del artículo 19).
• El Estado incumple sistemáticamente su compromiso de garantizar el acceso al trabajo digno para las personas con discapacidad psicosocial. No se fiscaliza ni penaliza el incumplimiento de la ley por parte de las empresas o la propia administración (vulneraciones del artículo 27).

Aquí puedes leer o descargar el documento que entregamos y presentamos, con el Informe Alternativo del Reino de España para la 21ª Sesión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad específico sobre el Colectivo en Primera Persona; personas exusuarias, usuarias y supervivientes de la psiquiatría (Discapacidad Psicosocial)..

Resumen de la sesión:

La 21ª Sesión del Comité se desarrolló los días 18 y 19 de marzo. En representación de la Coalición ActivaMent – Hierbabuena fue un equipo conformado por nuestras compañeras Beatriz Pérez y Hernán Sampietro, quienes contaron con el asesoramiento jurídico de Tina Minkowitz y Antonio Luís Martínez-Pujalte.

Por la mañana del lunes 18 de marzo, Silvia Quan, representante de la International Disability Alliance, nos hizo de anfitriona a las diferentes entidades de la sociedad civil de España que fuimos a presentar los Informes Alternativos, con denuncias y reclamaciones de diferentes colectivos de personas con discapacidad. Las entidades que participamos somos:

Al mediodía, las distintas entidades de la Sociedad Civil tuvimos nuestro espacio de enunciación con el Comité. Nuestra compañera Beatriz Pérez leyó ante el Comité, las otras entidades presentes y las observadoras de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, nuestro discurso en representación de la Coalición. Éste incluye un resumen de las principales vulneraciones de DDHH que denunciamos y las reivindicaciones que reclamamos desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial en España. Aquí puedes leer nuestro discurso. Al terminar los discursos de las distintas organizaciones civiles, el Comité nos hizo preguntas y respondimos conjuntamente.

Por la tarde del lunes 18 y durante la mañana y mediodía del martes 19, era el turno del Gobierno de España, con una representación que estuvo encabezada por María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y Juan Manuel Fernández Martínez, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Los temas que ocuparon más tiempo fueron:
• La educación inclusiva (dado que estaba presente el Lobby que quiere perpetuar la educación segregada).
• La necesidad de incluir la perspectiva de género a las políticas de discapacidad (para revertir la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad).
• La sistemática vulneración de los DDHH que sufrimos las personas con discapacidad psicosocial (trastorno mental) en España.

A destacar negativamente la afirmación de la ministra Carcedo de que: “No todas las personas con trastorno mental tienen una discapacidad, como no todas las personas con discapacidad tienen un trastorno mental“, utilizada como argumento para negarnos la protección de la Convención y justificar los ingresos involuntarios, provocando la indignación de los veedores internacionales (por ejemplo, Human Rights Watch) y del propio Comité. Evidenciando que desconoce la definición de Persona con Discapacidad Psicosocial de la CDPD.

En el mismo sentido, destacamos la justificación hecha por Juan Manuel Fernández Martínez de las esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad, amparándose en el marco legal español que las permite. Tema que provocó que Jonas Ruskus, vicepresidente de la CDPD, tuviera que preguntar al Gobierno si podían explicar dónde quedaban los tratados de DDHH internacionales ratificados por el Estado, dentro del marco jurídico estatal (a ver si sabían que están por encima de todas las leyes nacionales, excepto la Constitución).

Habría que hacer otro escrito, mucho más extenso, para recopilar y explicar la cantidad de afirmaciones falsas (como que han sido las propias entidades de personas con discapacidades las que han pedido las esterilizaciones forzosas) y las confusiones (por ejemplo, entre discapacidad psicosocial e intelectual, al hablar de incentivación a la contratación) que ha habido en los discursos de los representantes del gobierno. Recomendamos mirar los vídeos de ambos días de las sesiones:

Al terminar la 21ª Sesión de la CDPD, invitadas por Tina Minkowitz, aprovechamos para visitar la Organización Mundial de la Salud y reunirnos personalmente con devora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la OMS, y con Michelle Funk, Coordinadora de las políticas de salud mental y desarrollo de servicios de la OMS. Hablamos de la promoción de políticas de salud mental basadas en el respeto de los DDHH y orientadas desde el modelo de recuperación.

¿Y ahora qué?

En las próximas semanas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entregará públicamente el Examen de los informes presentados por los Estados partes, un documento con las Observaciones Finales, que incluye las Principales Preocupaciones y Recomendaciones, instando a España a derogar, modificar o promulgar nuevas leyes para que el marco legal estatal cumpla con la Convención. Aquí puede leerse el Examen que la CDPD entregó a la anterior comparecencia de España en 2011.

Estos requerimientos, por ejemplo, han permitido recientemente que las personas con incapacitaciones legales en España hayamos recuperado el Derecho a voto.

Esperamos que el nuevo examen incluya las demandas que hemos llevado desde la sociedad civil y haga inciso en la situación actual de vulneración sistemática y estructural de DDHH que vivimos el colectivo de personas con discapacidad psicosocial.

[:]