[:ca]

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Quan la mediocritat, la ignorància i el sensacionalisme es barregen amb un gran altaveu donen lloc a productes paradigmàtics, gairebé pedagògics, sobre què és la discriminació per motius de salut mental als mitjans de comunicació. El programa Ara i Aquí que ha realitzat La 1 de TVE el proppassat divendres, malbaratant recursos públics, ha quedat a la memòria dels qui han tingut el disgust de veure’l com un model d’estigmatització i vulneració de drets, un exemple de discurs d’odi contra un col·lectiu vulnerable. L’anàlisi del programa donaria per a una tesi doctoral. Per qüestions d’espai, ens centrarem aquí en 6 qüestions:

 • El diagnòstic com a nom propi i la patologia com essència

Discursivament, per la forma i el contingut, la televisió pública espanyola per a Catalunya ha decidit explicar a la població que les persones amb un diagnòstic psiquiàtric som un tipus d’ésser qualitativament diferent, una categoria única, diferenciada del “nosaltres” de la normalitat. Des d’abans de fer-se el programa, la cunya publicitària que emetien deia: “Aquest divendres parlarem amb Malalts Mentals”. Les entrevistes de carrer que obren el programa parlen sempre de “Ells, els malalts mentals són (o no són…)”. És a dir, les expressions i els verbs utilitzats són d’essència: “El seu fill és esquizofrènic”. Como ja vam explicar a un altre article, les generalitzacions categorials i l’ús del verb “ser” són discriminatoris. Cap persona és una malaltia ni ningú pot ser definit per una única condició.

Abans de començar a gravar ens van demanar a les persones convidades: “Digues el teu nom i el teu diagnòstic”, com si l’etiqueta fos allò que defineix la nostra identitat. En negar-me a presentar-me així, m’ho retreuen desprès al programa (minut 1:33:50), tergiversant les paraules amb un argument segons el qual si no et defineixes a tu mateix des del diagnòstic, és perquè consideres que és un tabú.

 • El prejudici d’Irrecuperabilitat

En presentar-se el diagnòstic com una essència que ens defineix, la “malaltia” es descriu com a irreversible i les persones diagnosticades com a irrecuperables. Així, d’acord amb la “veu autoritzada” del psiquiatra convidat, hi hauria “Trastorns lleus, reversibles” (7:35) i altres de més greus, que no són pas reversibles. Es posa com a exemple les persones amb trastorns de personalitat.

En posar en qüestió el prejudici d’irrecuperabilitat, la resposta va ser: “Jo ho he dit (que són irrecuperables) i insisteixo” (1:35:11). Allò més greu és que aquesta afirmació, contrària a l’evidència i al que ens diu l’OMS, l’expressa la “veu autoritzada” del programa, el psiquiatra que parla des del centre de l’estrat.

 • La confusió amb la psicopatia i les malalties neurològiques

En diversos moments del programa es barregen els problemes de salut mental amb la psicopatia i amb les malalties neurològiques, que serien totes varietats d’un mateix tipus de problema: tenir un cervell defectuós. Se suposa que tot això succeeix quan “una persona pateix un desequilibri neuroquímic” (6:43), perquè “entenem la ment com el resultat de tots els processos cerebrals, biològics” (7:08).

Amb aquesta confusió, s’explica al públic que “les més greus serien les demències i els trastorns psicòtics” (8:06), i que són “enfermedades totalment conocidas como el Alzheimer” (9:46).

A més, en no funcionar el cervell correctament, qui tenen determinats diagnòstics “no són conscients o no assumeixen el dolor que generen als altres” (01:03:01).

 • L’associació amb la perillositat i la violència

En consonància amb la confusió amb la psicopatia, al llarg de les dues hores d’emissió es va reforçant el prejudici més habitual que els mitjans de comunicació construeixen en torn a qui portem un diagnòstic: els “malalts mentals greus” tenim una inclinació natural a la violència. En aquest sentit, al primer minut de programa ja se’ns diu que hi ha “tipus de trastorns mentals que sí que fan més por” (1:01). O una mare que afirma del seu fill que, per causa del trastorn, “hi ha violència. No només el malalt pateix, sinó també la família” (57:02). Potser per això, una altra entrevistada al carrer aclareix que “A mí no me molestan mientras que no se metan con mi persona o no se pongan agresivos” (1:08).

I, per si no ens quedava clara aquesta associació que es fa dins del programa, tot just la pel·lícula que va emetre abans La 1 de TVE va ser: “En la mente de un asesino”, on el “monstre” es presenta com tenint un trastorn mental, una criatura d’aquestes que no empatitzen amb el dolor que generen.

 • La defensa de la vulneració dels DDHH

Com hem vist, segons la televisió pública espanyola, som un tipus d’ésser diferent, amb una “malaltia” que és l’expressió d’un cervell defectuós, que un cop apareixen certes patologies són irreversibles, que això ens inclina a l’agressivitat i la violència, i que alguns tipus de trastorns ens converteixen en monstres sense sentiments. Tota aquesta argumentació prèvia porta a una conclusió: hem de protegir la societat (i a nosaltres mateixos) d’aquesta monstruositat, fins i tot si això suposa la vulneració dels DDHH. Vulneració que es justifica, precisament, amb tota aquesta representació que fa pensar-nos com menys humans que la resta de la població.

Per això, tot i que vulnera els drets recollits a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per als “malalts mentals greus” es justificaria la Contenció Mecànica, la Incapacitació Legal, la Medicació Forçosa, els Ingressos Involuntaris, etc.

A les “veus autoritzades” del programa sembla que no els importa o són ignorants del fet que en altres països o territoris d’Europa la Contenció Mecànica ha desaparegut. Segons les seves paraules és inevitable aplicar-la perquè: “Els modus d’intervenció que tots coneixem, la paraula, escolta’m tranquil·litza’t, no serveixen de res […] tot això quan una persona amb una malaltia greu està agitada, i el primer que has de pensar és en protegir aquella persona de sí mateixa” (37:12) o perquè “Quan un pacient està agitat és una situació molt bèstia, pel pacient naturalment, però també per al personal sanitari que l’ha d’atendre” (43:41).

La ignorància d’aquestes “veus autoritzades” també arriba al desconeixement del marc legal internacional que ha ratificat Espanya o al procés legislatiu actual per adequar les nostres normes a aquest marc. Per això, creuen que la substitució de la capacitat jurídica és quelcom que està jurídicament justificat i que, de fet, el gran problema sigui que no totes estiguem legalment incapacitades: “Contra el que nosaltres xoquem moltes vegades és la voluntarietat” (59:34).

En aquest marc argumental, el millor seria que totes les persones diagnosticades d’un trastorn mental sever estiguéssim sota la tutela d’un altre, perquè puguin tancar-nos sempre que l’altre vulgui: “Quan volíem passar per a sobre de la seva voluntat, quan volíem que l’ingressessin, en un moment que nosaltres pensàvem que podia ser complicat, a partir dels 18 anys no va servir de res perquè se li continuava respectant la seva voluntat, així que no entrava si ell no volia.” (58:57). Els manicomis i les presons semblen ser el millor lloc per a nosaltres: “La presó és on ha estat millor, perquè està tancat, està contingut. El meu nano a presó no consumeix, es pren la medicació, cosa que a casa o si està sol no se la pren, fa horaris, i no té que posar-se ell els límits” (58:31).

 • L’ús de les imatges per a enfortir prejudicis

Per últim, com la televisió és un mitjà audiovisual, no voldria acabar sense fer esment al tipus d’imatges que la producció va decidir triar per il·lustrar els arguments que anaven construint. Em quedaré amb dos exemples: la primera, la imatge del cervell que ha perdut peces del trencaclosques (1:17:28), com a metàfora del cervell danyat, irreversible i que afecta de manera contínua el nostre funcionament. Imatge no gaire llunyana a la idea que “hemos perdido un tornillo”.

La segona imatge, de la qual hi va haver diverses versions semblants, l’imatge a l’estil de la nena de la peli de por The Ring (1:31:39). Imatges fosques, truculentes, angoixants, que mouen emocions disfòriques, en ocasions properes a la monstruositat, algunes dignes de cartells de “pelis de por”.

El pitjor de tot això, és que Obertament va oferir a la producció el seu assessorament previ, que comptaven amb una Guia de Mitjans, de la que sembla que han tret un profit negatiu, fent exactament tot el que diu que no s’ha de fer.

Aquest programa, realitzat des d’una televisió pública, serà incorporat a l’Informe Alternatiu que les associacions en primera persona presentarem a la Comissió sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

Hernán Sampietro

[:es]

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Cuando la mediocridad, la ignorancia y el sensacionalismo se mezclan con un gran altavoz dan lugar a productos paradigmáticos, casi pedagógicos, sobre qué es la discriminación por motivos de salud mental en los medios de comunicación. El programa Ara i Aquí que ha realizado La 1 de TVE el pasado viernes, malgastando recursos públicos, ha quedado en la memoria de quienes han tenido el disgusto de verlo como un modelo de estigmatización y vulneración de derechos, un ejemplo de discurso de odio contra un colectivo vulnerable. El análisis del programa daría para una tesis doctoral. Por cuestiones de espacio, nos centraremos aquí en 6 aspectos:

 • El diagnóstico como nombre propio y la patología como esencia

Discursivamente, por la forma y el contenido, la televisión pública española para Catalunya ha decidido explicar a la población que las personas con un diagnóstico psiquiátrico somos un tipo de ser cualitativamente diferente, una categoría única, diferenciada del “nosotros” de la normalidad. Desde antes de hacerse el programa, la cuña publicitaria que emitían decía: “Este viernes hablaremos con Enfermos Mentales“. Las entrevistas de calle que abren el programa hablan siempre de “Ellos, los enfermos mentales son (o no son…)“. Es decir, las expresiones y los verbos utilizados son de esencia: “Su hijo es esquizofrénico”. Como ya explicamos en otro artículo, las generalizaciones categoriales y el uso del verbo “ser” son discriminatorios. Ninguna persona es una enfermedad ni nadie puede ser definido por una única condición.

Antes de empezar a grabar nos pidieron a las personas invitadas: “Di tu nombre y tu diagnóstico“, como si la etiqueta fuera lo que define nuestra identidad. AL negarme a presentarme así, me lo reprochan después en el programa (minuto 1:33:50), tergiversando las palabras con un argumento según el cual si no te defines a ti mismo desde el diagnóstico, es porque consideras que es un tabú.

 • El prejuicio de irrecuperabilidad

Al presentarse el diagnóstico como una esencia que nos define, la “enfermedad” se describe como irreversible y las personas diagnosticadas como irrecuperables. Así, de acuerdo con la “voz autorizada” del psiquiatra invitado, habría “Trastornos leves, reversibles” (07:35) y otros más graves, que no son reversibles. Se pone como ejemplo a las personas con trastornos de personalidad.

Al poner en cuestión el prejuicio de irrecuperabilidad, la respuesta fue: “Yo lo he dicho (que son irrecuperables) e insisto” (1:35:11). Lo más grave es que esta afirmación, contraria a la evidencia y a lo que nos dice la OMS, la expresa la “voz autorizada” del programa, el psiquiatra que habla desde el centro del estrado.

 • La confusión con la psicopatía y las enfermedades neurológicas

En varios momentos del programa se mezclan los problemas de salud mental con la psicopatía y con las enfermedades neurológicas, que serían todas variedades de un mismo tipo de problema: tener un cerebro defectuoso. Se supone que todo esto sucede cuando “una persona sufre un desequilibrio neuroquímico” (06:43), porque “entendemos la mente como el resultado de todos los procesos cerebrales, biológicos” (07:08).

Con esta confusión, se explica al público que “las más graves serían las demencias y los trastornos psicóticos” (08:06), y que son “Enfermedades totalmente conocidas como el Alzheimer” (09:46).

Además, al no funcionar el cerebro correctamente, quienes tienen determinados diagnósticos “no son conscientes o no asumen el dolor que generan a los demás” (1:03:01).

 • La asociación con la peligrosidad y la violencia

En consonancia con la confusión con la psicopatía, a lo largo de las dos horas de emisión se va reforzando el prejuicio más habitual que los medios de comunicación construyen en torno a quienes llevamos un diagnóstico: los “enfermos mentales graves” tenemos una inclinación natural a la violencia. En este sentido, en el primer minuto de programa ya se nos dice que hay “tipos de trastornos mentales que sí dan más miedo” (01:01). O una madre que afirma de su hijo que, por causa del trastorno, “hay violencia. No sólo el enfermo padece, sino también la familia“(57:02). Quizá por eso, otra entrevistada en la calle aclara que “A mí no me molestan mientras que no se metan con mi persona o no se pongan agresivos” (01:08).

Y, por si no nos quedaba clara esta asociación que se hace dentro del programa, la película que emitió antes La 1 de TVE fue: “En la mente de un asesino”, donde el “monstruo” se presenta como teniendo un trastorno mental, una criatura de esas que no empatizan con el dolor que generan.

 • La defensa de la vulneración de los DDHH

Como hemos visto, según la televisión pública española, somos un tipo de ser diferente, con una “enfermedad” que es la expresión de un cerebro defectuoso, que una vez aparecen ciertas patologías son irreversibles, que esto nos inclina a la agresividad y la violencia, y que algunos tipos de trastornos nos convierten en monstruos sin sentimientos. Toda esta argumentación previa lleva a una conclusión: debemos proteger a la sociedad (y a nosotros mismos) de esta monstruosidad, incluso si ello supone la vulneración de los DDHH. Vulneración que se justifica, precisamente, con toda esta representación que hace pensarnos como menos humanos que el resto de la población.

Por ello, a pesar de que vulneran los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para los “enfermos mentales graves” se justificaría la Contención Mecánica, la Incapacitación Legal, la Medicación Forzosa, los Ingresos Involuntarios, etc.

A las “voces autorizadas” del programa parece que no les importa o son ignorantes del hecho de que en otros países o territorios de Europa la Contención Mecánica ha desaparecido. Según sus palabras es inevitable aplicarla porque: “Los modos de intervención que todos conocemos, la palabra, escúchame tranquilízate, no sirven de nada […] todo ello cuando una persona con una enfermedad grave está agitada, y lo primero que tienes que pensar es en proteger esa persona de sí misma“(37:12) o porque “Cuando un paciente está agitado es una situación muy bestia, por el paciente naturalmente, pero también para el personal sanitario que la debe atender“(43:41).

La ignorancia de estas “voces autorizadas” también llega al desconocimiento del marco legal internacional que ha ratificado España o al proceso legislativo actual para adecuar nuestras normas a este marco. Por ello, creen que la sustitución de la capacidad jurídica es algo que está jurídicamente justificado y que, de hecho, el gran problema sea que no todas estemos legalmente incapacitadas: “Contra lo que nosotros chocamos muchas veces es la voluntariedad” (59:34).

En este marco argumental, lo mejor sería que todas las personas diagnosticadas de un trastorno mental severo estuviéramos bajo la tutela de otro, para que puedan cerrarnos siempre que el otro quiera: “Cuando queríamos pasar por encima de su voluntad, cuando queríamos que lo ingresaran, en un momento que nosotros pensábamos que podía ser complicado, a partir de los 18 años no sirvió de nada porque se le seguía respetando su voluntad, así que no entraba si él no quería.” (58:57). Los manicomios y las cárceles parecen ser el mejor lugar para nosotros: “La cárcel es donde ha estado mejor, porque está cerrado, está contenido. Mi hijo en prisión no consume, se toma la medicación, lo que en casa o si está solo no se la toma, cumple horarios, y no tiene que ponerse él los límites” (58:31).

 • El uso de las imágenes para fortalecer prejuicios

Por último, como la televisión es un medio audiovisual, no quisiera terminar sin hacer mención al tipo de imágenes que la producción decidió elegir para ilustrar los argumentos que iban construyendo. Me quedaré con dos ejemplos: la primera, la imagen del cerebro que ha perdido piezas del rompecabezas (1:17:28), como metáfora del cerebro dañado, irreversible y que afecta de manera continua nuestro funcionamiento. Imagen no muy lejana a la idea de que “hemos perdido un tornillo”.

El segundo ejemplo, de la que hubo varias versiones similares, la imagen al estilo de la niña de la peli de miedo The Ring (01:31:39). Imágenes oscuras, truculentas, angustiosas, que mueven emociones disfóricas, en ocasiones cercanas a la monstruosidad, algunas dignas de carteles de “pelis de miedo”.

Lo peor de todo esto, es que Obertament ofreció a la producción su asesoramiento previo, que contaban con una Guía de Medios, de la que parece que han sacado un provecho negativo, haciendo exactamente todo lo que dice que no se debe hacer.

Este programa, realizado desde una televisión pública, será incorporado al Informe Alternativo que las asociaciones en primera persona presentaremos a la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Hernán Sampietro

[:]