[:ca]

ActivaMent hem estat escollida com entitat membre del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC). Formarem part d’aquest organisme que vetlla per l’acompliment dels DDHH al nostre país els propers dos anys.

L’EDHC es va crear l’any 2017, seguint recomanacions internacionals, com els Principis de París. La conformen el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb el suport d’un Consell Assessor, integrat per una vintena d’entitats i persones expertes en drets humans.

En aquest segon mandat, les entitats que formem part del Consell Assessor de l’EDHC, som:

* ActivaMent Catalunya Associació,
* Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).
* Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
* Col·legi de Periodistes de Catalunya.
* Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).
* Consell de l’Advocacia Catalana.
* Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global.
* Fundació Jaume Bofill.
* Fundació Secretariado Gitano.
* Observatori contra l’Homofòbia.
* Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
* UNICEF Comitè Catalunya,

Una composició que té en compte l’equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables.

També en són membres:

* Mar Aguilera Vaqués, professora de Dret Constitucional i Drets Fonamentals.
* Enric Canet, expert en voluntariat, associacionisme i esplais.
* Núria Camps, professora de Dret Internacional públic.
* Laia Serra Perelló, advocada experta en discriminació, equitat de gènere i drets LGTBI.
* Irene Escorihuela, politòloga i jurista, directora de l’Observatori DESC.
* Jordi Bonet Pérez, director del Departament de Dret i Economia internacionals de la Universitat de Barcelona
* Iñaki Rivera Beiras, professor de dret penal, director de l’Observatori del Sistema Penal i els DDHH de la Universitat de Barcelona.
* Joan Pons Solé, consultor en dret ambiental.

La nostra motivació per a formar part del Consell Assessor rau en continuar treballant en pro de l’acompliment dels drets humans per garantir la implementació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), en especial en relació a la reforma dels serveis d’atenció a la salut mental, per garantir que es basen en el respecte de la voluntat i preferències de les persones i per promoure la reforma en matèria de suports a l’exercici de la capacitat.

La funció del Consell Assessor és donar suport a la Junta de l’EDHC en l’elaboració d’indicadors de seguiment i l’avaluació, i la supervisió de l’acompliment del Pla de Drets Humans de Catalunya 2020 – 2023; un conjunt d’accions legislatives, administratives i polítiques que cal posar en marxa per fer efectius els drets humans a Catalunya en els propers quatre anys.

[:es]

ActivaMent hemos sido elegida como entidad miembro del Consejo Asesor de la Estructura de Derechos Humanos de Catalunya (EDHC). Formaremos parte de este organismo que vela por el cumplimiento de los DDHH en nuestro país los próximos dos años.

La EDHC se creó el año 2017, siguiendo recomendaciones internacionales, como los Principios de París. La conforman el Síndic de Greuges de Catalunya y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, con el apoyo de un Consejo Asesor, integrado por una veintena de entidades y personas expertas en derechos humanos.

En este segundo mandato, las entidades que formamos parte del Consejo Asesor de la EDHC, somos:

* ActivaMent Catalunya Associació.
* Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE).
* Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya.
* Colegio de Periodistas de Catalunya.
* Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI).
* Consejo de la Abogacía Catalana.
* Federación de Organizaciones para la Justicia Global.
* Fundación Jaume Bofill.
* Fundación Secretariado Gitano.
* Observatorio contra la Homofobia.
* Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya.
* UNICEF Comité Catalunya.

Una composición que tiene en cuenta el equilibrio territorial y la representación de las minorías y los colectivos vulnerables.

También son miembros:

* Mar Aguilera vacas, profesora de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales.
* Enric Canet, experto en voluntariado, asociacionismo y centros recreativos.
* Núria Camps, profesora de Derecho Internacional público.
* Laia Serra Perelló, abogada experta en discriminación, equidad de género y derechos LGTBI.
* Irene Escorihuela, politóloga y jurista, directora del Observatorio DESC.
* Jordi Bonet Pérez, director del Departamento de Derecho y Economía Internacionales de la Universidad de Barcelona
* Iñaki Rivera Beiras, profesor de derecho penal, director del Observatorio del Sistema Penal y los DDHH de la Universidad de Barcelona.
* Joan Pons Solé, consultor en derecho ambiental.

Nuestra motivación para formar parte del Consejo Asesor radica en continuar trabajando en pro del cumplimiento de los derechos humanos para garantizar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en especial en relación con la reforma de los servicios de atención a la salud mental, para garantizar que se basan en el respeto de la voluntad y preferencias de las personas y para promover la reforma en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad.

La función del Consejo Asesor es apoyar a la Junta del EDHC en la elaboración de indicadores de seguimiento y evaluación, y la supervisión del cumplimiento del Plan de Derechos Humanos de Catalunya 2020 – 2023; un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas que hay que poner en marcha para hacer efectivos los derechos humanos en Catalunya en los próximos cuatro años.

[:]