[:ca]

Collage © Laia Arque

En l’era de la lluita contra el canvi climàtic, de la contaminació del planeta, de la pèrdua de la biodiversitat, de la fi dels recursos naturals i les energies fòssils, de la crisi econòmica, dels desnonaments, de l’atur estructural, de la gentrificació, de les pensions no-contributives de 350 € al mes, de la vulneració de drets humans, de la vulneració dels drets polítics dels països o nacions que volen esdevenir estats… I, com no? En l’era de la Covid-19!

Però també de l’era de Plans Directors de Salut Mental i Addiccions que són molt bonics però paper mullat; dels “casos de salut mental d’elevada complexitat”, que a mi em sembla un eufemisme per no dir “persones que no se sotmeten o no volen ser sotmeses a l’elefantíaca burocràcia del sistema social i psiquiàtric imperant”; del triomf de la psicologia cognitivo-conductual enfront altres formes d’abordatge del patiment de les persones amb Trastorn Mental; de la lluita contra la violència de gènere; del patriarcat qüestionat; de la xenofòbia i l’odi al diferent; de l’ascens de l’extrema dreta; de la massificació de les presons; de la criminalització dels problemes de Salut Mental; de les unitats psiquiàtriques en les presons; de la psiquiatrització del malestar; de les barreres arquitectòniques per les persones amb discapacitats físiques; de l’avenç de la genètica i l’epigenètica; de la futura realització d’un mapa del cervell; de les addiccions a substàncies, però també a coses i a persones; de la famosa “consciència de malaltia” i del “bé superior”; de les tuteles i curateles i qualsevol mena de sistema de substitució de la capacitat jurídica que vulneren els drets humans més fonamentals del nostre col·lectiu; de l’assetjament escolar, laboral i de qualsevol mena; de l’estigma i la discriminació per raons de salut mental, però també per raó de gènere, nacionalitat, religió, creences, origen, problemes de salut, etc.; de la famosa prevalença dels “1 de cada 4 tindrem un trastorn mental”, fet que ha disparat el nombre de diagnòstics; de l’augment exponencial del nombre de discapacitats per raons de salut mental, i de l’extrema biologització del model biopsicosocial:

—sobremedicació i abús de les farmacèutiques amb finalitats pecuniàries i no ètiques,
—dels tractaments involuntaris ambulatoris,
—de les contencions mecàniques,
—de la teràpia electroconvulsiva,
—de la estimulació cranial profunda,
—de l’esterilització forçosa,

(Tot això que la ONU considera tortura: tracte degradant, inhumà i cruel)…

Jo llençaria aquestes preguntes:

Estem preparats, com a societat, per fer front al conductisme imperant? A la patologització de la diversitat psicosocial? A la biologització dels problemes psiquiàtrics? Podem fer front, com a societat, a les barreres psicològiques i socials del nostre col·lectiu sense haver de crear tant de patiment en la gent amb problemes de Salut Mental? Quan ens adonarem que la sistemàtica vulneració de drets humans en el col·lectiu de persones amb Trastorn Mental és la causa principal de tant de patiment?

Demano aquí, públicament, la fi a tants anys d’estrabisme polític i social pel que fa al món de la Salut Mental. És l’hora de reivindicar una llei de Salut Mental en la línia que marca la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Prou de patiment! Hem de treballar tots conjuntament: Institucions públiques i privades; universitats; famílies; però sobretot, sobretot, tenint-nos en compte als pacients, usuaris i activistes que necessitem ser escoltats i tinguts en consideració. Ningú desitja fer patir els seus éssers estimats més del que patim nosaltres!

Dani Ferrer Teruel

[:es]

Collage © Laia Arque

En la era de la lucha contra el cambio climático, de la contaminación del planeta, de la perdida de la biodiversidad, del fin de los recursos naturales y las energías fósiles, de la crisis económica, de los desahucios, del paro estructural, de la gentrificación, de las pensiones no-contributivas de 350€ al mes, de la vulneración de DDHH, de la vulneración de los derechos políticos de los países o naciones que quieren devenir estados… Y ¿Cómo no? ¡En la era de la Covid-19!

Pero también de la era de Planes Directores de Salud Mental y Adicciones que son muy bonitos pero papel mojado; de los “casos de salud mental de elevada complejidad”, que a mí me parece un eufemismo para no decir “personas que no se someten o no quieren ser sometidas a la elefantiásica burocracia del sistema social y psiquiátrico imperante”; del triunfo de la psicología cognitivo-conductual enfrente otras formas de abordaje del sufrimiento de las personas con Trastorno Mental; de la lucha contra la violencia de género; del patriarcado cuestionado; de la xenofobia y el odio al diferente; del ascenso de la extrema derecha; de la masificación de las prisiones; de la criminalización de los problemas de Salud Mental, de las unidades psiquiátricas en las prisiones, de la psiquiatrización del malestar; de las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidades físicas; del avance de la genética y la epigenética; de la futura realización de un mapa del cerebro; de las adicciones a substancias, pero también a cosas y a personas; de la famosa “conciencia de enfermedad” y del “bien superior”; de las tutelas y curatelas y cualquier tipo de sistema de substitución de la capacidad jurídica que vulneren los DDHH más fundamentales de nuestro colectivo; del acoso escolar, laboral y de cualquier otro tipo; del estigma y la discriminación por razones de salud mental, pero también por razón de género, nacionalidad, religión, creencias, origen, problemas de salud, etc.; de la famosa prevalencia de los “1 de cada 4 tendremos un trastorno mental”, hecho que ha disparado el número de diagnósticos; del aumento exponencial del número de discapacidades por razones de salud mental, y de la extrema biologización del modelo bio-psico-social:

—sobremedicación y abuso de las farmacéuticas con finalidades pecuniarias y no éticas,
—de los tratamientos involuntarios ambulatorios,
—de las contenciones mecánicas,
—de la terapia electroconvulsiva,
—de la estimulación craneal profunda,
—de la esterilización forzosa,

(Todo eso que la ONU considera tortura: trato degradante, inhumano y cruel)…

Yo lanzaría estas preguntas:

¿Estamos preparados, como sociedad, para hacer frente al conductismo imperante? ¿A la patologización de la diversidad psicosocial? ¿A la biologización de los problemas psiquiátricos? ¿Podemos hacer frente, como sociedad, a las barreras psicológicas y sociales de nuestro colectivo sin tener que crear tanto sufrimiento en la gente con problemas de Salud Mental? ¿Cuándo nos daremos cuenta que la sistemática vulneración de DDHH en el colectivo de personas con Trastorno Mental es la causa principal de tanto sufrimiento?

Pido aquí, públicamente, el fin de tantos años de estrabismo político y social por lo que se refiere al mundo de la Salud Mental. Es la hora de reivindicar una ley de Salud Mental en la línea que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¡Basta de sufrimiento! Debemos trabajar todos conjuntamente: Instituciones públicas y privadas; universidades; familias; pero sobretodo, sobretodo, teniéndonos en cuenta a los pacientes, usuarios y activistas que necesitamos ser escuchados y tenidos en consideración ¡Nadie desea hacer sufrir a sus seres queridos más de lo que sufrimos nosotros!

Dani Ferrer Teruel

[:]